przypomnij hasło    
UWAGA:
Bieżące wiadomości
Rok w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Św.
13-03-2018, 17:53:38 · Ostrowiec Świętokrzyski · 0 komentarzy · 117 czytań · Drukuj
Rok w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Św.Rok w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim - rozmowa z Prezesem SSR Grzegorzem Matuszewskim

Renata Anna Smorongowicz:- Panie Prezesie, jak co roku czas na podsumowania, ale i na plany oraz perspektywy na kolejny rok. Jaki był rok 2017 dla Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, jaki był ten rok personalnie dla Pana jako prezesa?
Grzegorz Matuszewski:- Kiedy rozmawialiśmy w ubiegłym roku, byłem bardzo optymistycznie nastawiony, były sukcesy, ale ten rok był wyjątkowo trudny dla nas, głównie ze względów kadrowych - w stan spoczynku odeszło dwóch sędziów, sędzia Wydziału Rodzinnego i sędzia przewodniczący Wydziału Ksiąg Wieczystych. W związku z tym koniecznym stało się dokonanie szeregu przesunięć kadrowych, a mianowicie należało skierować do pracy na wakujące stanowiska w tych wydziałach sędziów z Wydziału Cywilnego. Kolejnym problemem były absencje sędziów związane m.in. z przeniesieniem jednego z sędziów do sądu w Starachowicach oraz delegowaniem drugiego z sędziów praktycznie na cały rok do Sądu Okręgowego w Kielcach. Dotyczyło to sędziów ,,cywilistów". Opisane braki kadrowe siłą rzeczy generować musiały dodatkowy natłok pracy dla sędziów, którzy przejęli obowiązki z innych referatów, a jednocześnie musieli się uporać ze swoimi sprawami. Sytuacja ta jest wysoce niekomfortowa, gdyż każdy sędzia prowadzący daną sprawę ma już określoną koncepcję odnośnie prowadzenia tej sprawy, a tymczasem po przejęciu sprawy z referatu innego sędziego musi ponownie zapoznawać się ze zgromadzonym dotychczas materiałem dowodowym i dokonać jego ponownej analizy. Dodatkowo, w Wydziale Ksiąg Wieczystych i w Wydziale Cywilnym zwiększył się dosyć znacznie wpływ spraw.
Oprócz problemów kadrowych na pewno były też osiągnięcia i sukcesy?
Mimo osłabienia udało nam się załatwić we wszystkich wydziałach więcej spraw, aniżeli w poprzednim roku, co sędziowie starali się realizować niemalże nadludzkim wysiłkiem, by mimo okrojenia Wydziału Cywilnego uporać się na bieżąco z przyznanymi im sprawami. Dość dużo spraw było tzw. nakazowych i z lubelskiego EPU (elektroniczne postępowanie upominawcze - przyp. red)
Oprócz braków kadrowych, co jest dla Pana głównym powodem do zmartwień, co należałoby poprawić w tym roku?
Po odejściu w stan spoczynku jednego z sędziów jego etat został przekształcony na etat asesorski. Pani asesor miała zacząć pracować u nas od grudnia, lecz nieoczekiwanie zrezygnowała i sprawa obsadzenia tegoż etatu pozostaje w zawieszeniu. Wystąpiłem też o wzmocnienie, jeśli chodzi o etat po sędzi, która odeszła do innego sądu, lecz trudno mi w tym momencie określić, czy ten etat zostanie ochroniony - jeśli nie, sytuacja znacznie się pogorszy. Występują też braki kadrowe w Sądzie Okręgowym i prezes Sądu Okręgowego werbuje sędziów z Sądów Rejonowych na tzw. delegacje - dwaj sędziowie się zgłosili do pracy w Sądzie Okręgowym, co również dla naszego sądu stanowi duże zagrożenie dla płynności pracy w Wydziale Cywilnym. W Wydziale Karnym na dziś sytuacja kadrowa jest w miarę stabilna, lecz i tu, aczkolwiek w niewielkim zakresie, zwiększył się wpływ spraw w kategorii przestępstw.
Skoro zaczęliśmy mówić o liczbach, czy mógłby Pan przybliżyć statystykę spraw w poszczególnych wydziałach?
Jeżeli chodzi o Wydział Cywilny, to oprócz wspomnianych uprzednio absencji 4 sędziów, zwiększył się w znacznym stopniu wpływ spraw w sumie o liczbę prawie 2200, to bardzo dużo. W 2017 roku wpłynęło bowiem ogółem 9400 spraw, a załatwionych zostało ponad 8000 - zaznaczam, mimo braków kadrowych. Przekrój spraw się właściwie nie zmienia. Aktualnie sytuacja powoli zmienia się na lepsze, gdyż z początkiem roku powrócił sędzia delegowany do Sądu Okręgowego. Poważne tąpnięcie w stosunku do roku 2016 zanotowaliśmy w Wydziale Ksiąg Wieczystych. O ile bardzo dobre było opanowanie wpływu w 2016 roku, kiedy o ponad 2000 spraw więcej było załatwionych w stosunku do spraw, które wpłynęły do wydziału, to w ubiegłym roku wpłynęło ponad 1200 spraw więcej (w sumie 8100 spraw). Tu pragnąłbym zaznaczyć, że właśnie z tego wydziału odszedł jeden z sędziów w stan spoczynku, toteż w związku z zaistniałą sytuacją oraz zwiększeniem wpływu spraw, koniecznym stało się przesunięcie sędziego z Wydziału Cywilnego oraz referendarzy którzy dotychczas częściowo orzekali także w tymże wydziale. Aktualnie i tu powoli sytuacja się normalizuje, niezałatwionych pozostało 930 spraw, a było pod koniec roku prawie 2000 . Specyfika wpływu spraw do Wydziału Ksiąg Wieczystych polega na tym, że okresowo zwiększa się znacznie wpływ spraw - przykładowo wiąże się to z ilością sporządzaniem aktów notarialnych, czy też decyzji administracyjnych (np. związanych z wywłaszczaniem gruntów pod budowę dróg, jak też regulacjami prawnymi związanymi z przekształcaniem wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności).
A jak wygląda sytuacja w Wydziale Karnym i w Wydziale Pracy?
W Wydziale Karnym, jak już wcześniej wspomniałem, obecnie nie ma większego problemu, jeśli chodzi o obsadę kadrową, ponadto następuje ogólny spadek w ilości wpływających spraw, nieco tylko zwiększył się wpływ spraw z kategorii przestępstw, lecz jest to w sumie niewielka liczba - około 40 więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym. W Wydziale Pracy zmniejszyła się liczba wpływających spraw - jak wiem z doświadczenia, wzrost spraw w Wydziale Pracy następuje zawsze, kiedy likwidowane są bądź stawiane w stan upadłości zakłady pracy. Z tej racji, że spraw w tym wydziale jest mniej, zwiększyłem sędziemu z tego wydziału wymiar orzekania w sprawach z Wydziału Cywilnego.
Pozostaje nam Wydział Rodzinny?
W Wydziale Rodzinnym powstał jedynie przejściowy problem z powodu odejścia sędziego w stan spoczynku, również byłem zmuszony przesunąć do tego wydziału sędziego z Wydziału Cywilnego, lecz tu sytuacja jest w miarę opanowana.
W jakich kategoriach przestępstw zanotowano wzrost, a w jakich spadek?
Jak już wspominałem wcześniej, ogólnie zmniejszyła się liczba spraw wykroczeniowych oraz z szeroko rozumianego postępowania wykonawczego, a zwiększyła jedynie nieznacznie liczba spraw z kategorii K, tj. przestępstw. Jeżeli chodzi o konkretne kategorie przestępstw, to w zakresie przestępstw przeciwko wolności seksualnej nastąpił spadek z 10 w roku 2016 do 5 w roku 2017, w kategorii przestępstw przeciwko mieniu to też liczba ich zmniejszyła się, przy czym chciałbym tu zwrócić uwagę na najcięższe przestępstwa rozboju - w roku 2016 było takich przestępstw 16, w roku ubiegłym 11. Sytuacja praktycznie się nie zmieniła w kategorii wypadków drogowych - 34 w roku 2016, 35 w roku 2017. Przestępstwa z art.178a, czyli prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości nieznacznie się zmniejszyły - było 180, jest 150. Znacznemu zmniejszeniu uległy przestępstwa urzędnicze z art.231, czyli nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego - było 10 spraw, są tylko 2. I ostatnia kategoria z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W tej dziedzinie zanotowaliśmy wzrost - w 2016 roku było 48 spraw, natomiast w roku ubiegłym już 63. To tyle w kwestii cięższych przestępstw, jeśli chodzi o wykroczenia - przestępstwa przeciwko mieniu, kradzieże zmniejszyły się z 257 do 219, zwiększyła się jednakże nieznacznie ilość kolizji drogowych, ze 156 spraw do 162. Tutaj chciałbym zaznaczyć, że różnica między wypadkiem drogowym, a kolizją znamionuje się głównie w skutkach. I jedno, i drugie to naruszenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, lecz w przypadku wypadku drogowego muszą wystąpić skutki w postaci co najmniej tzw. ,,średniego" uszczerbku na zdrowiu pokrzywdzonego. Prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu zmniejszyło się z 44 spraw do 27. Reasumując, z mojego punktu widzenia w pozytywnym zakresie zauważalne jest zmniejszanie się przestępstw najbardziej szkodliwych społecznie, czyli rozbojów oraz włamań, natomiast niepokój budzić może to, że zwiększyła się liczba spraw przeciwko opiece i rodzinie, a w szczególności o znęcanie się nad członkami rodziny - tu liczba zwiększyła się z 47 do 65 liczba spraw w ubiegłym roku.
Rozmawialiśmy w ubiegłym roku o przestępstwie niealimentacji? Jak sytuacja kształtowała się w roku 2017?
Nastąpiła zmiana, jeśli chodzi o ustawowe znamiona tegoż czynu. Obecnie jeśli ktoś ma zasądzone alimenty i nie płaci ich przez okres 3. miesięcy, bądź kolokwialnie rzecz ujmując, powstaje tego rodzaju i wysokości zaległość to już kwalifikuje się jako przestępstwo. Uprzednio musieliśmy badać, czy uchylanie się od obowiązku alimentacji miało charakter uporczywy oraz czy uprawniony do alimentów przez takie działanie sprawcy był narażony na niemożność zaspokojenia jego podstawowych potrzeb życiowych.
Czy toczą się tu w Sądzie Rejonowym sprawy z art. 209 KK już zgodnie z wyznacznikami nowej ustawy?
Tak, już się toczą. Dla nas praktyków problemem jedynie pozostaje kwestia czasokresu ewentualnej niealimentacji. Z reguły bowiem fakt niewywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego jest rozległy w czasie i de facto obejmuje czasokres sprzed wejścia w życie nowelizacji ustawowej w tym zakresie, to jest od końca maja ubiegłego roku. Problem jednakże, moim zdaniem, ma charakter stricte akademicki i rozwiąże go sama praktyka. Podkreślić należy w tym miejscu, iż wspomniana nowelizacja zapisów ustawy przewiduje możliwość swoistej depenalizacji takowego przestępczego zachowania. Jeżeli bowiem przed upływem 30 dni od pierwszego przesłuchania sprawca ureguluje zaległości alimentacyjne, wtedy przestępstwo ulega depenalizacji (depenalizacja - złagodzenie (obniżenie) kary, jaką zagrożony jest czyn przestępczy, bez dokonywania zmiany rodzaju odpowiedzialności - przyp. Red ). Nowa ustawa, moim zdaniem, może okazać się skutecznym działaniem ustawodawcy na przyszłość i najbardziej dotyczyć może tych "świeżych" niepłacących alimentów i niemających dużych zaległości. W kilku przypadkach wiadomo mi, że udało się zmobilizować zalegających z płatnością alimentów i uregulowali swój dług alimentacyjny korzystając z uprzednio wspomnianej instytucji. W znacznie trudniejszej sytuacji są ci, których zadłużenie jest bardzo duże i trudno oczekiwać, że w ciągu 30 dni uregulują owe zaległości
Wydawałoby się, że postrachem i czynnikiem mobilizującym dla niepłacących alimenty będzie dopuszczany wg nowej ustawy dozór elektroniczny?
W tym wypadku taki obowiązek nakłada sąd penitencjarny, który analizuje daną sytuację. Według mojej wiedzy jest dość dużo przypadków zastosowania dozoru elektronicznego, gdy orzeczono kary pozbawienia wolności do roku, kiedy to można taki środek zastosować.
Nie unikniemy, Panie Prezesie, pytania o zmiany w sądownictwie. 12 sierpnia ubiegłego roku weszły w życie przepisy ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Jak komunikuje Ministerstwo Sprawiedliwości: podstawowym celem nowych regulacji jest usprawnienie działania sądów, aby zaczęły działać szybko, efektywnie, a wyroki budziły zaufanie Polaków; nowe przepisy uniezależniają sędziów od nacisków przełożonych, przywracając bezstronność i prawdziwą niezawisłość. Jak ta ustawa wpłynęła na funkcjonowanie pracy sądu w Ostrowcu?
Cały czas tak samo należycie wykonujemy swoją pracę. Jeśli chodzi o podnoszoną kwestię uniezależnienia, to trudno mi ową kwestię komentować. Zapisy Konstytucji stanowią, że sądy są władzą odrębną i niezależną od innych władz, zaś sędziowie w sprawowaniu swego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko konstytucji oraz ustawom (art. 173 i 178 Konstytucji RP). Zadaniem prezesa zgodnie z ustawą prawo o ustroju sądów powszechnych jest jedynie sprawowanie nadzoru administracyjnego, co ogranicza się w istocie do badania sprawności postępowania w poszczególnych sprawach, krótko mówiąc, moje kompetencje służą temu, aby sprawy toczyły się sprawnie, bez zbędnej opieszałości ze strony sędziów - mogę interweniować, jeśli chodzi o sprawność postępowania, nie mam natomiast żadnych możliwości, instrumentów ani mocy sprawczej, by nakazać czy sugerować, jak sędzia ma prowadzić, czy jaki wydać wyrok w danej sprawie. Sędziowie w tejże materii są bowiem niezawiśli i w tym momencie kończy się jakakolwiek władza prezesa sądu.
A jak wygląda kwestia przydziału spraw dla poszczególnych sędziów?
We wszystkich wydziałach przydział spraw następuje w sposób losowy. W przypadku spraw uchylonych, które nie mogą być prowadzone po raz kolejny przez tego samego sędziego lub kiedy złożony jest wniosek o wyłączenie sędziego bądź sędzia sam prosi o wyłączenie z różnych przyczyn np. był świadkiem czynu, bądź materiał dowodowy w prowadzonej sprawie pokrywał się z materiałem dowodowym w innej sprawie, w której procedował, to również w takiej sytuacji przydział sprawy następuje na drodze scentralizowanego na szczeblu ministerialnym losowania, gdzie tylko pomija się danego sędziego. Zatem system losowego przydziału spraw u nas działa w oparciu o algorytm losowego przydziału spraw, który się jak do tej pory sprawdza.

Panie Prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę, życzę sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym i oby rok 2018 był bardziej pomyślny.
RAS
Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Dołącz do nas na Facebooku
Popularne wiadomości
Policja wyjaśnia - Zmarli n...
Feralny wieczór - Kobieta w...
Samobójstwo w tirze
Śmiertelne pobicie
Markowska zagrała na weselu...
Mężczyzna zmarł - Śledztwo ...
Konkurs Miss "Wiadomości Św...
Płatos przejmie akcje KSZO?
Wygraj Pizzę z dostawą do d...
Justyna Jedlikowska i Edmun...
Pogoda
Pod Patronatem Wiadomości

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.